Privacy statement

 Eduardo Media BV, gevestigd aan Havenstraat 5, 4754BE Stampersgat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website: www.eduardo.media

Adres: Havenstraat 5, 4754BE Stampersgat

Telefoon: 0614665532

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reclame Dame verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (Google Analytics)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Google Analytics)
 • Bankrekeningnummer
 • KVK nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reclamedame.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reclame Dame verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je optimaal van dienst te kunnen zijn
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Reclame Dame verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Reclame Dame neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reclame Dame) tussen zit. Reclame Dame werkt met de volgende programma’s:

 • Gripp: invoeren van bedrijfsgegevens voor het maken van orders, planningen en facturen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reclame Dame bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: tot 10 jaar (administratieve doeleinde). Delen van persoonsgegevens met derden Reclame Dame uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Reclame Dame deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reclame Dame blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Reclame Dame alleen persoonsgegevens aan derden om de door ons aangeboden dienst of product goed te kunnen blijven verzorgen. Hieronder genoemd:

• Bedrijf: Gripp
Type dienst: facturatie en offertes
Doel verwerking: het versturen van facturen, boekhouding en administratie.
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: bedrijfs- en persoonsgegevens

Technische maatregelen: zie

• Bedrijf: Vimexx
Type dienst: Webhosting in Ede, Nederland
Doel verwerking: Hosting van onze website
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: Log gegevens (ip adres) en verzoeken website

Technische maatregelen: versleuteling

• Bedrijf: Google Analytics
Type dienst: data analyse
Doel verwerking: verbeteren van onze website
Jurisdictie: Verenigde Staten
Welke gegevens: websitegedrag, IP-adres en Geo-locatie

 

 • Bedrijf: YouTube
  Type dienst: Video streaming
  Doel verwerking: vertonen video op onze website
  Jurisdictie: Verenigde Staten
  Welke gegevens: websitegedrag, IP-adres en Geo-locatie

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eduardo Media BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij met cookies onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van je browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eduardo Media BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eduardo.media. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Eduardo Media BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Eduardo Media BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Eduardo Media, info@eduardo.media